ΕΞΑΓΩΓΗ 

Εισαγωγή 

Οι αεροστρόβιλοι έχουν ένα σύστημα εξαγωγής, που οδηγεί τα καυσαέρια από τον στρόβιλο προς την ατμόσφαιρα με ορισμένη ταχύτητα και διεύθυνση. Η ταχύτητα και πίεση των καυσαερίων δημιουργούν την ώση του αεροστρόβιλου. Στον ελικοστρόβιλο μικρό μέρος της ώσης οφείλεται στα καυσαέρια, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς του έχει απορροφηθεί από τον στρόβιλο, που κινεί την έλικα. Η σχεδίαση λοιπόν της εξαγωγής έχει σημαντική επίδραση στις επιδόσεις του κινητήρα. Οι επιφάνειες του σωλήνα και του ακροφύσιου εξαγωγής επηρεάζουν την θερμοκρασία καυσαερίων εισαγωγής στον στρόβιλο, την ροή αέρα και την ταχύτητα και πίεση των καυσαερίων εξαγωγής.

Η θερμοκρασία των καυσαερίων στην είσοδο του τμήματος εξαγωγής είναι 550- 850οC ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα. Οι ελικοστρόβιλοι και οι αεροστρόβιλοι διπλής ροής έχουν την ψυχρότερη ροή καυσαερίων. Όταν έχουμε μετάκαυση, η θερμοκρασία στον σωλήνα εξαγωγής φθάνει τους 1500οC ή ακόμη περισσότερο. Παρά το γεγονός, ότι η ψηλή αυτή θερμοκρασία δεν επηρεάζει άμεσα τα τοιχώματα λόγω του τρόπου καύσης και του συστήματος ψύξης, είναι αναγκαία η χρήση κατάλληλων υλικών και ανάλογου τρόπου κατασκευής για να αποφύγουμε παραμόρφωση, ρωγμές και αγωγιμότητα θερμότητας προς την δομή του αεροπλάνου. Ο σωλήνας εξαγωγής αεροστρόβιλου με μετάκαυση επίσης απαιτεί την πρόβλεψη ακροφυσίου εξαγωγής δύο θέσεων η μεταβλητής διατομής για την επίτευξη αποδοτικής εξαγωγής και λειτουργίας στους διαφορετικούς όγκους καυσαερίων, που προκύπτουν όταν το σύστημα μετάκαυσης είναι και όταν δεν είναι σε λειτουργία.

Ένα βασικό σύστημα εξαγωγής παριστάνεται στο σχήμα 7.1. Η χρήση αναστροφέα ώσης, ή μειωτή θορύβου ή ενός ακροφυσίου μεταβλητής διατομής, επιβάλλουν πιο πολύπλοκη κατασκευή, όπως φαίνεται στο σχήμα 7.2. Ο αεροστρόβιλος διπλής ροής επίσης μπορεί να διαθέτει συγκρότημα ανάμειξης.

 

1. Πίσω βαθμίδα στροβίλου                                    3. Σωλήνας εξαγωγής

2. Τμήμα εξαγωγής                                                   4. Προωθητικό ακροφύσιο 

Σχήμα 7-1: Βασικό σύστημα εξαγωγής

 

2010 Copyright (c) Admin